แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ

แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา เทือกเขากุลมาร์ค และโซนามาร์ค

โปรแกรม ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์-ทัชมาฮาล โดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ 

ค่าใช้จ่ายทัวร์อินเดียราคานี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และท้องถิ่นที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์อินเดีย 

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – เดลี – อัคครา Mughal Sheraton หรือเทียบเท่า
2 อัครา – เดลี Radisson Blu New Delhi Dwarka หรือเทียบเท่า
3 เดลี – ศรีนาคา- แคชเมียร์ – กลุมาร์ค Heevanretreat resort หรือเทียบเท่า
4 กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา Wangaoo Sheraton Delux Boat house
5 ศรีนาคา โซนามาร์ค-ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา Wangaoo Sheraton Delux Boat house
6 ศรีนาคา – เดลี – กรุงเทพฯ
7 เดลี – กรุงเทพ
ตารางรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรม อินเดีย สังเวชนียสถาน – ลัคเนาว์  ( 8 วัน 6 คืน )

ค่าใช้จ่ายทัวร์อินเดียราคานี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา Oaks Bodhaaya หรือเทียบเท่า
2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยา Oaks Bodhaaya หรือเทียบเท่า
3 พุทธคยา – พาราณสี Ramada Hotel หรือเทียบเท่า
4 พุทธคยา – กุสินารา Royal Residency Hotel
5 กุสินารา – ลุมพินี(ประเทศเนปาล) Kasai Hotel
6 ลุมพินี – สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) Sravasit Residency Hotel
7 สาวัตถี – ลัคเนาว์ -
8 ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรม อินเดีย สังเวชนียสถาน – ทัชมาฮาล  ( 10 วัน 8 คืน )

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – พุทธคยา Royal Residency Bodhgaya
2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยา Royal Residency Bodhgaya
3 พุทธคยา – พาราณสี Ramada Hotel หรือเทียบเท่า
4 พุพาราณสี – กุสินารา Royal Residency Hotel
5 กุสินารา – ลุมพินี(ประเทศเนปาล) Kasai Hotel
6 ลุมพินี – สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) Sravasit Residency Hotel
7 สาวัตถี – ลัคเนาว์ Fairfiele By Marriott
8 ลัคเนาว์ – อัครา Jaypee Palace Hotel
9 อัครา – เดลี -
10 เดลี – กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรมทัวร์อินเดีย-เมียนมาร์ 5 วัน 4 คืน 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่     ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1     ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์อินเดีย-พม่า

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง(พม่า) – เมืองคยา(อินเดีย) Bodhgaya regency hotel
2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยา Bodhgaya regency hotel
3 พุทธคยา – ย่างกุ้ง(พม่า) Hotel Green Hill
5 ย่างกุ้ง(พม่า) - กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดรายละเอียด ทัวร์อินเดียราคา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This