ทัวร์พม่า

ชมเมืองแห่งลุ่มแม่น้ำ อิระวดี ตามรอยวิถีพุทธในดินแดนสุวรรภูมิ

เมียนมาร์ 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – ไจติโย – หงสาวดี โดยสายการบิน Myanmar Airways International

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (ประเทศเมียร์มาร์) Chatrium Hotel หรือเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง - หงสาวดี Mountion Top Hotel หรือเทียบเท่า
3 พระธาตุอินแขวน เมืองไจติโย - หงสาวดี - ย่างกุ้ง Chatrium Hotel หรือเทียบเท่า
4 ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ -

อินเดีย-ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - เมืองคยา Bodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า
2 ตำบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ตำบลพุทธคยา Bodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า
3 ตำบลพุทธคยา – กรุงย่างกุ้ง (สหภาพม่า) Hotel Green Hill หรือเทียบเท่า
4 กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -

Pin It on Pinterest

Shares
Share This