ทัวร์ลาว

ชมเมืองล้านช้างร่มขาว เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาว (QV)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบำง-น้ำตกตากกวางซี-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL
2 ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง(พระรำชวังเก่ำ)-วัดวิชุน ราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบำง-พูคูน-กำสี-วังเวียง HOTEL & RESORT / THAVONSOUK RESORT หรือเทียบเท่า
3 ถ้ำจัง-วังเวียง-บ้ำนท่ำเรือ-เมืองโพนโฮง-วัดสีสะเกด-พระธำตุหลวง-อนุสำวรีย์ประตูชัย-ช้อป ปิ้งสินค้ำพื้นเมือง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ -

Pin It on Pinterest

Shares
Share This