ทัวร์ศรีลังกา

ชมเมืองศรีลังกา ดินแดนแห่งศาสนาพุทธ

โปรแกรมศรีลังกา 6 วัน 4 คืน โดย Thai Airways

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่ รายการ โรงแรม
1 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ (ประเทศศรีลังกา) jetwing Beach Hotel, Negombo หรือเทียบเท่า
2 เนกอมโบ - อนุราธปุระ Plam Garden Village Hotel หรือเทียบเท่า
3 อนุราธปุระ - โปโลนารุวะ - สิกิริยา Amaya Lake Hotel หรือเทียบเท่า
4 สิกิริยา - ดัมบูลา - แคนดี้ Cinnamon Citadel Hotel
5 แคนดี้ - โลอมโบ -
6 โคลอมโบ - กรุงเทพฯ -

Pin It on Pinterest

Shares
Share This